പദര്ശനം

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി എല്ലാ വർഷവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്ക മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു സി‌എം‌ഇ‌എഫ്, മെഡിക്കൽ ജർമ്മനി, എച്ച്കെ ഫെയർ, ഇന്ത്യ ഫെയർ, ദുബായ് ഫെയർ, ഇന്തോനേഷ്യ ഇത്യാദി. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ച് എക്സിബിഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം.

പുറമേയുള്ള